Our other sites Armenia Search - Armenia Chat

Ardvi, St.John Monastery, 8-17th century


Ardvi, St.John Monastery, 8-17th century

Photo by Sergey Chatrchyan