Our other sites Armenia Search - Armenia Chat

Sasuntsi Davit (Monument of David of Sasun)


Sasuntsi Davit (Monument of David of Sasun)

Sasuntsi Davit (Monument of David of Sasun). Photo by Pierre Zarokian. Copyright © 2006. Armgate