Our other sites Armenia Search - Armenia Chat

Sagmosavank, 13th century, Ashtarak


Sagmosavank, 13th century, Ashtarak

Photo by Sergey Chatrchyan