Our other sites Armenia Search - Armenia Chat

St. Karapet Monastery, 8th-9th century, Abrakunis, Nakhidjevan


St. Karapet Monastery, 8th-9th century, Abrakunis, Nakhidjevan

Photo by Vardan Arustamyan