Our other sites Armenia Search - Armenia Chat

Sanahin Monastery, 10-13th century, Alaverdi


Sanahin Monastery, 10-13th century, Alaverdi

Photo by Sergey Chatrchyan