Our other sites Armenia Search - Armenia Chat

Khorakert Monastery, 13th century, Alaverdi


Khorakert Monastery, 13th century, Alaverdi

Photo by Sergey Chatrchyan